بایگانی بخش ارتقای طبقه و رتبه شغلی

img_yw_news
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ -

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه/ رتبه شغلی

./files/odhcm/ebrahimi_e۶۹۷۱/files/%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۹%۸۵_%D۸%B۴%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۷_۳.docx

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ -

لغو تسهیل در ارتقاء رتبه های شغلی کلیه کارکنان ستادی وبهداشتی ودرمانی

 با  به توجه بخشنامه شماره ۱۶۷۲/۲۱۲/د مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ معاون محترم توسعه مدیریت ،منابع وبرنامه ریزی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی امتیازات اعطایی تسهیل در ارتقاء رتبه کارکنان لغو گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

تسهیل در ارتقاء رتبه های شغلی کلیه کارکنان بهداشتی ودرمانی ،ستادی

تهسیل در فرایند ارتقاء رتبه های شغلی باستناد بخشنامه شماره  ۹۹/۱۱/۵۱/۱۷۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸مدیریت محترم توسعه وسرمایه انسانی (لغو شد)

img_yw_news
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲ -

ارزشیابی رتبه عالی

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۱ -

ارتقای رتبه شغلی عالی