بایگانی بخش فرم ثبت تجربیات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ -

ثبت تجربیات

تجربه، جوهر یادگیری سازمانی است که از موفقیت‌ها و شکست‌ها بدست آ‌ید و مستندسازی تجارب، یکی از روش‌های اساسی توسعه و انتقال دانش محسوب می‌شود.