بایگانی بخش فرم درخواست شغل

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ -

فرم درخواست

دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظورتامین نیروی انسانی واحدهای تابعه خود،افراد واجدشرایط را ازطریق شناسایی وبادرنظرگرفتن اولویتهای مربوطه ودرصورت نیازبعدازبرگزاری آزمون یامصاحبه تخصصی وتائید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه و همچنین با درنظر گرفتن سایر شرایط،دعوت به همکاری می نماید.بدیهی است ثبت نام دراین سایت هیچ گونه تعهدی مبنی بر بکارگیری افراددردانشگاه ایجادنمی نماید.