نظارت و بازدیدها

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ بازدید های کمیته نظارت

تاریخ بازدید های کارشناسان کمیته نظارت برونسپاری در سال 97

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

چک لیست واحد برون سپاری

چک لیست واحد برون سپاری

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

چک لیست واحد برون سپاری

چک لیست واحد برون سپاری

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

اقدامات گذشته

اقدامات گذشته

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶

واحد برون سپاری

واحد برون سپاری

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶

تاریخ بازدیدهای سال 1397

https://vcmdrp.tums.ac.ir/admin_cnts.php?slc_lang=fa&sid=9&mod=add_cnts&editingcase=1&cnt_id=3970&pg_id=2308&langu=faتاریخ بازدیدهای سال 1397

ادامه...