فرمها و دستورالعملهای رفاهی

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱

اخبار رفاهی: فرم نظرسنجی

 بیمه های درمان تکمیلی، اموال و مسئولیت دانشگاه

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱

اخبار رفاهی: فرم نظرسنجی

 مرکز آموزش ضمن خدمت و رفاهی مشهد مقدس (هتل اسپادانا)

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

فرم نظر سنجی مهد کودک

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

فرمهای بیمه های اموال و مسئولیت

ادامه...