ارسال نظرات
[ برگشت به فرم ]
- .......
لطفا با ارائه نظرات سازنده خود، ما را در ارائه بهتر خدمات یاری فرمائید.
1 نام
2 نام خانوادگی
3 ایمیل
4 موضوع
5 به کدام واحدمعاونت مراجعه داشته اید؟
6 اطلاع رسانی و راهنمایی لازم برای ارائه خدمات مورد درخواست شما چه میزان میباشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بسیارخوب
خوب
متوسط
بد
7 نحوه برخورد کارکنان چگونه است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
مناسب
نامناسب
8 در صورت عدم حضور کارشناس مورد نظر، آیا فرد دیگری راهنما و پاسخگوی شما بوده است؟ نام فرد را مرقوم فرمایید.
9 چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است، لطفا آن را بنویسید (با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
10 میزان رضایت شما از مدت زمان پاسخگویی به ارباب رجوع چقدر است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بسیار زیاد
به میزان کافی
متوسط
اندک
11 نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمایید.
12 نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همیاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمایید.