آخرین رویدادها

img_yw_news
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

نحوه تنظیم سند تعهد محضری برای پذیرفته شدگان دوره دستیاری و دکترای تخصصی

نحوه تنظیم سند تعهد محضری برای پذیرفته شدگان دوره دستیاری و دکترای تخصصی ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

بازدید آقای ساحلی دبیر علمی قطب منطقه ۱۰ از مدیریت حقوقی بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

بازدید آقای ساحلی دبیر علمی قطب منطقه ۱۰ از مدیریت حقوقی بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

بازدید دبیر علمی قطب ۱۰ از مجموعه مدیریت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

بازدید دبیر علمی قطب ۱۰ از مجموعه مدیریت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مجازی ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

بازدید دبیرعلمی قطب ۱۰ از مجموعه مدیریت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازدید دبیر علمی قطب ۱۰ از مجموعه مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه...

خدمات پایگاه