آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398، بیمارستان رازی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398،  بیمارستان رازی


  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398، بیمارستان فارابی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، بهمن ماه سال 1398،  بیمارستان فارابی
ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، دی ماه سال 1398، مرکز طبی کودکان

بازدید کارشناسان کمیته نظارت، دی ماه سال 1398،  مرکز طبی کودکان ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398، بیمارستان بهرامی

بازدید کارشناسان کمیته نظارت،آذر ماه سال 1398،  بیمارستان بهرامی ادامه...

خدمات پایگاه

قوانین و دستورالعمل ها

بیشتر

فرم های رایج

بیشتر