فرم نظر سنجی بیمه های درمان تکمیلی، اموال و مسئولیت


کد رهگیرى این فرم: P91-F90-U0-N241964          
[ چاپ فرم ]
بسمه تعالی
پرسشنامه ذیل جهت نظرسنجی و آگاهی از میزان رضایت همکاران محترم دانشگاه از خدمات بیمه های درمان تکمیلی، اموال و مسئولیت قرارداد سال 1400-1399 با بیمه دی تهیه شده‌است. لذا خواهشمند است در تکمیل این نظر سنجی کمال دقت و صداقت را رعایت نمائید.
پیشاپیش از همکاری شما متشکریم .
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی /اداره رفاه و تعاون
نام واحد محل خدمت:
طرح انتخابی بیمه درمان تکمیلی:
طرح طلایی
طرح نقره ای
طرح بیمه همگانی
عضو بیمه درمان تکمیلی نبوده ام
تعداد بیمه شده تبعی:
مدرک تحصیلی:
نوع استخدام:
سن:
جنسیت:
زن
مرد
سابقه عضویت در بیمه درمان تکمیلی:
در صورت نیاز به دریافت هزینه خسارت درمانی بیمارستانی و بستری از شرکت بیمه گر ظرف چه مدت زمانی هزینه‌های درمانی خود را دریافت نمودید.
آیا از فرایند ثبت نام بیمه درمان تکمیلی رضایت دارید:
بله
خیر
در صورت نیاز به دریافت هزینه خسارت درمانی پاراکلینیکی و سرپایی از شرکت بیمه گر ظرف چه مدت زمانی هزینه های درمانی خودرا دریافت نمودید.
در خصوص تحویل اسناد و مدارک درمانی به نماینده شرکت بیمه گر جهت دریافت هزینه های درمانی کدامیک را پیشنهاد می‌کنید.
 تحویل مدارک توسط خود فرد
 تحویل مدارک توسط رابط رفاهی واحد محل خدمت فرد
 سایر
در خصوص نحوه اطلاع رسانی در خصوص مدارک لازم جهت دریافت خسارت کدام یک را پیشنهاد می‌کنید.
میزان عمل به تعهدات شرکت بیمه گر طبق جدول پوشش های درمانی قرارداد را چگونه ارزیابی می کنید.
نحوه رسیدگی به شکایت ها و پاسخگویی را چگونه ارزیابی می‌کنید.
در صورتی که نیاز به دریافت تائیدیه پزشک معتمد بیمه گر جهت مراکز درمانی داشتید میزان رضایت از فرایند دریافت تائیدیه:
در خصوص پذیرش در هنگام مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه با کد ملی، با کدامیک از موارد ذیل مواجه شدید.
میزان رضایت از سامانه پیگیری بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه گر:
کدام یک از خدمات بیمه ای در زمینه اموال (خودرو ،مسئولیت، آتش سوزی، زلزله و ...) را تا کنون از شرکت بیمه طرف قرارداد دریافت نموده اید.
 شخص ثالث خودرو
 بدنه خودرو
 مسئولیت
 آتش سوزی
 زلزله
 آسانسور
 سایر
 هیچکدام
میزان حق بیمه بیمه های اموال و مسئولیت را در مقایسه با دیگر شرکت های بیمه با پوشش های یکسان چگونه ارزیابی می‌کنید.
در صورت عدم تهیه بیمه های اموال و مسئولیت از شرکت بیمه طرف قرارداد دانشگاه علت را بیان نمائید.
میزان رضایت از تخفیفات گروهی دانشگاه در زمینه بیمه های اموال
میزان رضایت از نحوه پرداخت حق بیمه اموال
آیا تمایل به ایجاد امکان کسر از حقوق حق بیمه های اموال و مسئولیت را دارید:
بله
خیر
در حال حاضر از این امکان استفاده می کنم
آیا بیمه نامه های اموال و مسئولیت شما خسارت داشته است:
بله
خیر
بیمه نامه ندارم
در صورتی که خسارت داشته اید؛میزان رضایت از مبلغ خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه در بیمه های اموال و مسئولیت:
در صورتی که خسارت داشته اید؛میزان رضایت از فرایند پرداخت خسارت در بیمه های اموال و مسئولیت:
میزان رضایت از نحوه برخورد و پاسخگویی حضوری کارشناسان شرکت بیمه:
میزان رضایت از نحوه پاسخگویی تلفنی کارشناسان شرکت بیمه:
میزان تسلط و آگاهی کارشناسان شرکت بیمه:
لطفا در صورتی که پیشنهاد، انتقاد و یا مطلب خاصی دارید عنوان نمائید.