معرفی بیمه نامه ثالث

 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 | 

 معرفی بیمه نامه ثالثکلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث محسوب می گردد.
    شخص ثالث: کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از زیان جانی و مالی ،خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.
    خسارت مالی: عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.
    خسارت جانی:   منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان. خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.
    خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.(تبصره ۶ ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث)
    سرنشین کیست؟ سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.

تخفیفات عدم خسارت
طبق آخرین دستورالعمل واصله به شرکتهای بیمه و بر اساس بخشنامه مدیریت اتومبیل بیمه ایران برای افرادی که در طی هر سال پوشش بیمه ای، خسارتی نداشته باشند، از ۵% تا ۷۰% تخفیف به شرح ذیل تعلق می گیرد:
    سال اول ۵%                                سال هشتم ۴۰%
     سال دوم ۱۰%                             سال نهم ۴۵%     
    سال سوم ۱۵%                            سال دهم ۵۰%
    سال چهارم۲۰%                            سال یازدهم ۵۵%
    سال پنجم ۲۵%                            سال دوازدهم ۶۰%
    سال ششم ۳۰%                          سال سیزدهم ۶۵%
    سال هفتم ۳۵%                            سال چهاردهم ۷۰%
    اضافه نرخ تشدید مدل بیش از ۱۵سال به ازای هرسال قدمت ۲%
    انتقال تخفیفات عدم خسارت (به شرط نداشتن حوادث منجر به خسارت) بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع قانون، صرفا به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به مالک وسیله نقلیه و یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه او باشد، امکان‌پذیر است و انتقال تخفیفات به سایرین (خریدار خودرو و...) مجاز نبوده و به منزله عدم رعایت ضوابط مربوطه است.

جریمه تعدد خسارت
    چنانچه در هنگام تمدید بیمه نامه از بیمه نامه سال قبل خسارت دریافت شده باشد چه مالی و چه جانی تخفیفات به صورت پلکانی کسر می گردد.  
   به عنوان مثال :  اگر کسی در بیمه نامه تخفیف عدم خسارت ۷۰% داشته باشه و در آن سال یکبار خسارت مالی استفاده کرده باشد تخفیفات مالی بیمه نامه از ۷۰% به ۵۰% تغییر می یابد و اگر در همان خسارت جانی هم استفاده شده باشد تخفیفات بیمه نامه از ۷۰% به ۴۰% کاهش پیدا می کند.
    جریمه دیر کرد بیمه شخص ثالث به صورت روزانه محاسبه شده و به مبلغ بیمه ثالث اضافه می‌شود. حداکثر تعداد روزهایی که برای نداشتن بیمه ثالث باید جریمه پرداخت کرد برابر با ۳۶۵ روز (یکسال) می‌باشد.


CAPTCHA