مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی - راهنمای پایگاه