مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- کادر مدیریت
کادر مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE


مهندس شهریار ارسیلو

مدیر نظارت و توسعه امور عمومی، مدیر گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه


مسئول دفتر: سرکار خانم میترا امینی 

000

AWT IMAGE

قباد ظفری

 معاون مدیر نظارت و توسعه امور عمومی 

رئیس اداره تدارکات و کارپردازی

   

سید محمد میرخانی

سرپرست معاون مدیر نظارت و توسعه امور عمومی  

رئیس اداره امور عمومی       

زهرا علیان

                                         امور اداری/مسئول وب‌سایت مدیریت           اطلاعات بیشتر

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2152.3096.fa
برگشت به اصل مطلب