مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- کادر مدیریت
کادر مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE


مهندس شهریار ارسیلو

مدیر نظارت و توسعه امور عمومی، مدیر گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه


مسئول دفتر: سرکار خانم میترا امینی 

000


AWT IMAGE


قباد ظفری

 معاون مدیر نظارت و توسعه امور عمومی 

رئیس اداره تدارکات و کارپردازی

   


سید محمد میرخانی

سرپرست معاون مدیر نظارت و توسعه امور عمومی  

رئیس اداره امور عمومی       

 

علی یوسفی نژاد
مشاور فرهنگی مدیر نظارت و توسعه امور عمومی
فاطمه آزادی 
کارشناس امور بیمارستانها

زهرا علیان

                                         امور اداری/مسئول وب‌سایت مدیریت              اطلاعات بیشتر

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2152.3096.fa
برگشت به اصل مطلب