مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- تدارکات الکترونیک
تدارکات الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2054.2940.fa
برگشت به اصل مطلب