مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- اخبار مدیریت
برگزاری جلسه هیئت کارشناسان منتخب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۶ | 

جلسه هیئت کارشناسان منتخب در تاریخ 97/07/15 در اتاق جلسات مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی تشکیل گردید. موارد ذیل توسط اعضا بررسی و اعلام نظر گردید:
1- بوفه دانشکده پیرا پزشکی
2-فضای سبز دانشکده پرستاری
3-بوفه معاونت بین الملل
4- میزخدمت شبکه بهداشت ری 
5-خوابگاه استیجاری معاونت بین الملل
6-سلامتکده ها و داروخانه های دانشکده طب یرانی
7-خرید نسوج مرکز تحقیقات فرآورده ها
8- سنگ شکن بیمارستان بهارلو
9-سی تی اسکن مرکز طبی کودکان

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.1248.4776.fa
برگشت به اصل مطلب