مدیریت امور حقوقی- پیوندها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور حقوقی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=6.669.3541.fa
برگشت به اصل مطلب