مدیریت امور حقوقی- همکاران مدیریت حقوقی
همکاران مدیریت حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جناب آقای سید قاسم حسینی

پست سازمانی: مدیر امور حقوقی
تحصیلات: فوق لیسانس حقوق عمومی
مدرس دانشگاه

 

AWT IMAGE

سرکار خانم طاهره صفا

پست سازمانی: کارشناس مسئول

سرکار خانم سرور شریعت

مشاور امور حقوقی

جناب آقای محمد اشرفی

وکیل و مشاور امور حقوقی

جناب آقای شاهین ساحلی

وکیل و مشاور امور حقوقی

جناب آقای محسن محمدپور

پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

AWT IMAGE

جناب آقای محمد علی مدیری

پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

AWT IMAGE

جناب آقای محمد هادی اعتصام

پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

AWT IMAGE

سرکار خانم تهمینه مختاری

پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

جناب آقای امیر فرمانی

پست سازمانی: متصدی امور دفتری

سرکار خانم زهرا نوحی تهرانی

پست سازمانی: متصدی امور دفتری

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور حقوقی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=6.1930.2741.fa
برگشت به اصل مطلب