مدیریت امور حقوقی- همکاران مدیریت حقوقی
همکاران مدیریت حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جناب آقای سید قاسم حسینی

سرپرست مدیریت امور حقوقی

AWT IMAGE

سرکار خانم طاهره صفا

کارشناس مسئول

سرکار خانم سرور شریعت

مشاور امور حقوقی

جناب آقای محمد اشرفی

وکیل و مشاور امور حقوقی

جناب آقای شاهین ساحلی

وکیل و مشاور امور حقوقی

جناب آقای محسن محمدپور

کارشناس امور حقوقی

AWT IMAGE

جناب آقای محمد علی مدیری

کارشناس امور حقوقی

AWT IMAGE

جناب آقای محمد هادی اعتصام

کارشناس امور حقوقی

AWT IMAGE

جناب آقای امیر فرمانی

متصدی امور دفتری

AWT IMAGE

سرکار خانم زهرا نوحی تهرانی

متصدی امور دفتری

سرکار خانم زهرا قاضی

مسئول دفتر

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور حقوقی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=6.1930.2741.fa
برگشت به اصل مطلب