مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- اخبار مدیریت
برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 
تاکید مدیر تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی دانشگاه بر بررسی مجدد برنامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشکده ها با لحاظ نمودن منابع مالی و ضرورت های اداری
جلسه هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی سه شنبه 17 تیر1399 با حضور اعضا هیات رئیسه، دکتر امانلو مدیر تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی و مهندس کاشیان معاون اداره تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، رئیس دانشکده با توجه به رویکرد جدید دانشگاه در مورد لحاظ کردن منابع مورد نیاز مالی- انسانی یا اداری برای اجرای هر برنامه؛ بر لزوم تغییرات در برنامه عملکردی دانشکده تاکید کرد.
در ادامه دکتر امانلو در مورد پایش، ارزیابی و بازنگری مجدد برنامه عملیاتی برای دو سال آینده، برنامه ریزی برای کاربردی نمودن برنامه عملکردی در رویکرد جدید و نحوه تخصیص بودجه و سایر منابع  برای هر اقدام سخن گفت.
وی همچنین بر لزوم بررسی مجدد برنامه های همه دانشکده ها با لحاظ نمودن منابع مالی و یا ضرورت های اداری مورد نیاز در همه  برنامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی به تفکیک تاکید کرد.
تهیه گزارش از برنامه های 2 سال گذشته و بازنگری مجدد برنامه های 2 سال آینده با مشخص نمودن منابع مورد نیاز هر برنامه و چالش های آن، از مصوبات جلسه هیات رییسه بود.
در پایان نامه دکتر حمید رضا نمازی، رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی قرائت و مقرر شد که یک نفر از اعضای هیات علمی پرستاری و یک نفر از اعضای هیات علمی مامایی به عنوان مجری پژوهشی تدوین تاریخ گروه بعد از اطلاع رسانی عمومی معرفی شوند.
 

 
برای دریافت لینک خبر اینجا را کلیک کنید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.836.5487.fa
برگشت به اصل مطلب