مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- ارزشها
ارزشها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.670.336.fa
برگشت به اصل مطلب