مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- استراتژی‌ها
استراتژی‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.2504.5175.fa
برگشت به اصل مطلب