مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- فلوچارت ثبت پروپوزال در پژوهشیار
فلوچارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.2293.3773.fa
برگشت به اصل مطلب