مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- راهنمای ارسال مقالات
راهنمای ارسال مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای ارسال مقالات:

تمام مطالب و مقالات ارسالی پس از بررسی و در صورت تایید، در نوبت چاپ قرار می­گیرند.

تمامی مطالب بایستی در قالب نرم افزار Word ارسال گردند.

حجم مطالب حداقل 1 و حداکثر 2 صفحه باشد.

ذکر منابع علمی در تمام مطالب و مقالات الزامی است.

خلاصه مقالات ارسالی باید شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش­ها، یافته­ها، نتیجه­گیری و منابع باشد.

جهت مطالبی که در قالب ترجمه ارسال می­گردد، از منابع و سایت­های معتبر استفاده شود.

ذکر نام و سمت کامل نویسنده/ مترجم و مسئول واحد به همراه شماره تماس و آدرس الکترونیک جهت برقراری ارتباط الزامی است.

مقالات خود را به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه­ی نشریه ارسال فرمایید.

آدرس دبیرخانه نشریه: مدیریت نوسازی و مطالعات کاربردی                                       vcmdrp@tums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.2231.3447.fa
برگشت به اصل مطلب