مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- همکاران اداره استخدام
همکاران اداره استخدام

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن تماس
1 رضا کریمی کلایه رئیس 81633529
2 سمانه جعفری نو کارشناس 81633532
3 شمامه حلمی کارشناس 81633539
4 محمدنصیری سوادکوهی کارشناس 81633528
5 سیدمرتضی میرمحمدعلی کارشناس 81633533
6 هما انصاری کارشناس 81633530
7 سمانه فرامرزی کارشناس 81634022
8 رقیه مقدم کارشناس 81633504
9 امین جعفری کارشناس 81633545
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.748.3561.fa
برگشت به اصل مطلب