مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- قوانین و بخشنامه ها
لیست قوانین وبخشنامه ها به تفکیک واحدها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لیست قوانین وبخشنامه های اداری به تفکیک واحدهای مدیریت توسعه:
 

1-کارگزینی اداری:    

الف) بخشنامه ها  ب) قوانین ومقررات  
 

2-کارگزینی اداره هیئت علمی:    

الف) دستور العمل های مربوط به اعضای هیأت علمی         ب)بخشنامه ها     
 

3-اداره طرح و استخدام

الف) بخشنامه های استخدام               ب) بخشنامه های مشمولین طرح نیروی انسانی
 

4-اداره بازنشستگی
 

5-گروه تشکیلات
 

6-گروه آموزش

الف)قوانین ومقررات               ب)بخشنامه ها ومصوبات
 

7-گروه طبقه بندی مشاغل

قوانین ومقررات  :    الف)انتصابات       ب)ارتقاء طبقه ورتبه شغلی     ج)احتساب مدرک تحصیلی       د)احتساب سوابق      م)ایثارگران 

بخشنامه ها
 

8- گروه برنامه ریزی وتعالی منابع انسانی 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.362.3963.fa
برگشت به اصل مطلب