مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- اعضاء تیم تعالی
معرفی اعضای تیم تعالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.2469.4750.fa
برگشت به اصل مطلب