مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- فرآیندهای کاری
فرآیندهای کاری گروه مهندسی مشاغل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 *جهت مشاهده نمودار جریان کار، روی فرآیند مورد نظر کلیک نمایید*
 شناسنامه فرآیند ارتقای رتبه شغلی 
مستخدمین رسمی و پیمانی دانشگاه به رتبه شغلی عالی
 شناسنامه فرآیند ارتقای مستخدمین
رسمی و پیمانی در طبقات شغلی
شناسنامه فرآیند احتساب تجربه بخش غیردولتی
مستخدمین رسمی و پیمانی دانشگاه
شناسنامه فرآیند احتساب سوابق دوران قراردادی
مستخدمین رسمی و پیمانی دانشگاه
شناسنامه فرآیند انتصاب
مستخدمین رسمی و پیمانی در پست های سازمانی
شناسنامه فرآیند انتصاب
در پست های سازمانی مدیر پایه/ مدیر میانی
 شناسنامه فرآیند اعمال مدرک تحصیلی
و احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی اخذ شده توسط مستخدم در حین خدمت

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.2295.3820.fa
برگشت به اصل مطلب