مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- ارتقای طبقه و رتبه شغلی
ارزشیابی رتبه عالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/8/6 | 

بخشنامه شماره 27432/61/92 مورخ 20/5/92 مدیر کل محترم منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران در خصوص نمرات ارزشیابی جهت ارتقای رتبه عالی کارکنان غیرهیات علمی

AWT IMAGE  دانلود بخشنامه استانداری در خصوص نمرات ارزشیابی جهت ارتقای رتبه عالی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.1650.2001.fa
برگشت به اصل مطلب