مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- ارزشیابی کارکنان
ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۶ | 

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی غیر هیأت علمی سال 95 AWT IMAGE

 --------------------------------------------

بخشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (سال 95) 

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان رسمی و پیمانی (سال 95)


  شاخص های عمومی و اختصاصی:

- مدیران میانی

- مدیران پایه

------------------------

 - کارکنان رسته خدمات
نکته: (رسته خدمات شامل مشاغل: نظافتچی، راننده، متصدی چاپ و تکثیر، پیشخدمت، نگهبان، باغبان، تلفنچی، نامه رسان، تکنسین تاسیسات و سرایدار)

 ------------------------

 - کارکنان (غیر از رسته خدمات)

 آموزشی فرهنگی

 بهداشتی و درمانی

 اداری و مالی

 اجتماعی

 فنی

 فناوری اطلاعات

 --------------------------------------------


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.1556.4076.fa
برگشت به اصل مطلب