مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- معرفی کادرمدیریت
معرفی کادر مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/13 | 
نام ونام خانوادگی سمت توضیحات
آقای دکتر علیرضا نمازی شبستری مدیرتوسعه سازمان وسرمایه انسانی اطلاعات بیشتر
آقای مهندس علیرضا عرب یارمحمدی معاون مدیرتوسعه سازمان وسرمایه انسانی اطلاعات بیشتر
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.1001.4152.fa
برگشت به اصل مطلب