مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - تماس با همکاران
شماره تماس همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

 نام و نام خانوادگی

  سمت

  تلفن داخلی

  آقای دکتر رحیم نیا

  مدیر بودجه

  81633475

  آقای محبی

  معاون بودجه

  81633499

  خانم نورمندی   معاون بودجه   81633419

  آقای اسداللهی

  مسئول دفتر

  66466467،66419532،66419534

  آقای هنرمند

  مسئول پیگیری

  81633489

  فاکس

  66418984

  خانم عزیزیان

  رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه تملک دارائیها

  81633478

  خانم مهاجر

 رئیس گروه برنامه ریزی سایر منابع

  81633443

  خانم حسن پناه

  رئیس گروه برنامه ریزی آموزش و دانشجوئی

  81633442

  خانم سعادتی

  کارشناس بودجه آموزش و دانشجوئی

  81633982

  خانم یونسی گیتی

  کارشناس بهداشت، درمان و ستاد

 81633485

  خانم حاتمی

  کارشناس برنامه ریزی و نظارت بر درآمدهای اختصاصی

  81633447

  خانم باغبانی کارشناس مسئول مراکز تحقیقاتی

  81633496   

  خانم افشاری

  رئیس گروه بهداشت و درمان

  81633483

  خانم شاهین فر

  کارشناس برنامه ریزی و نظارت بر درآمدهای اختصاصی

  81633497

  خانم یونسی فرزانه

  کارشناس برنامه ریزی بودجه عملیاتی

  81633446

  تلفنخانه پردیس سینا

  81631

  تلفنخانه ساختمان طالقانی

  64431


آدرس : تهران- بلوار کشاورز- نبش خیابان قدس- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران- طبقه 4- اتاق 403
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.571.277.fa
برگشت به اصل مطلب