مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - اخبار
اولین کارگاه آموزشی بودجه ریزی بر مبنای صفر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | 
اولین کارگاه آموزشی بودجه ریزی بر مبنای صفر در راستای دستیابی به هزینه تمام شده بخش بهداشت روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه سال جاری در محل ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.177.4374.fa
برگشت به اصل مطلب