مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی سال 95 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه عملیاتی سال 1395 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع  در راستای تحقق اهداف  مندرج در اسناد بالادستی تدوین و به وزارت متبوع ارسال گردید

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.1392.3484.fa
برگشت به اصل مطلب