مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - برنامه عملیاتی
تدوین برنامه عملیاتی سال 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جلسه آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی سال 95 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع ( مرور  کلیات و مفاهیم ) در روز سه شنبه 29 دیماه 94 برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.1392.3426.fa
برگشت به اصل مطلب