مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - برنامه عملیاتی
کارگاه آموزشی پایش برنامه های عملیاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۷ | 
کارگاه آموزشی پایش برنامه های عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی، سه شنبه مورخ 7 مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم نورمندی ، مسئول برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اهداف، برنامه و روش کار پایش مرحله اول را برای نمایندگان مدیریتهای مختلف معاونتهای توسعه دانشگاهها تشریح نمودند. در مرحله بعد گروههای پایش هر مدیریت تشکیل شد و بصورت عملی پروژه هایی را به عنوان نمونه پایش نمودند.AWT IMAGE


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.1392.3034.fa
برگشت به اصل مطلب