مدیریت امور مالی - قوانین مربوط به معاملات دولتی
قوانین مربوط به معاملات دولتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

قانون برگزاری مناقصات

ضمانت نامه کتبی جهت قراردادها  

اصلاحیه آئین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات   

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 91

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 90

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 89

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 88

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 87

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 86

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 85

آئین نامه اجرایی بند "ج" ماده (12 ) قانون برگزاری مناقصات   

آئین نامه اجرایی بند "الف" ماده (26 ) قانون برگزاری مناقصات   

آئین نامه اجرایی بند " ه " ماده (29 ) قانون برگزاری مناقصات   

فهرست کالاهای پیشنهادی موضوع بند (2) تصویب نامه مورخ 6/3/88 کارگروه حمایت از تولید 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.662.968.fa
برگشت به اصل مطلب