معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه- برنامه استراتژیک
برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=1.58.15.fa
برگشت به اصل مطلب