بایگانی بخش فرآیندهای کاری

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 12 | تعداد کل بازدید های مطالب: 8,139 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

اجرای تشکیلات مصوب بازنگری شده دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

تهیه و تدوین شرح وظایف پستهای سازمانی

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

اصلاح ، ایجاد و تغییر عنوان پستهای سازمانی

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

ایجاد پستهای سازمانی مصوب و مجازی در سیستم نرم افزار تشکیلات

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

اعلام نظر در خصوص پستهای سازمانی جهت انتقال و انتصاب کارکنان و اعضای هیئت علمی

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

بررسی دوره ای پستهای سازمانی جهت رفع مغایرات احتمالی

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

تامین پست برای نیروهای جدیدالاستخدام

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

تهیه تشکیلات جهت توسعه بخش و افزایش تخت در بیمارستان

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

تهیه تشکیلات جهت گروه آموزشی جدید در دانشکده

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

تهیه تشکیلات جهت واحد های جدید در شبکه های بهداشت و درمان

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

تهیه تشکیلات جهت مراکز تحقیقاتی جدید