بایگانی بخش موجر و مستاجر

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 6,058 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: دادخواست ابطال قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ مجهول بودن عین مستاجره - ۱۳۹۳/۷/۲۰ -
:: دادخواست ابطال قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد اجاره - ۱۳۹۳/۷/۲۰ -
:: دادخواست ابطال قرارداد اجاره از طرف موجر به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد اجاره - ۱۳۹۳/۷/۲۰ -