بایگانی بخش موجر و مستاجر

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,205 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست ابطال قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ مجهول بودن عین مستاجره

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست ابطال قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد اجاره

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست ابطال قرارداد اجاره از طرف موجر به لحاظ عدم ذکر مدت در عقد اجاره