بایگانی بخش روابط عمومی مدیریت نظارت و توسعه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ -

گرداوری کتاب مدیریت در امور عمومی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ -

کارگاه تغذیه

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱ -

سومین جلسه تیم تحقیق و توسعه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ -

راه اندازی تالار انتقادات و پیشنهادات در سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ -

مرحله دوم مناقصات تجمیعی برگزار شد

ططز