بایگانی بخش همکاران اداره استخدام

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ -

بخشنامه نحوه ورود اطلاعات نیروهای طرحی درسیستم پرسنلی

بخشنامه نحوه ورود اطلاعات پرسنلی نیروهای طرحی در سیستم پرسنلی

img_yw_news
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

همکاران اداره استخدام

کارشناسان اداره استخدام و مشمولین طرح نیروی انسانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ -

بخشنامه