بایگانی بخش بخشنامه های اداره استخدام

:: بخشنامه درخصوص تمدید قرارداد کارکنان قراردادی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -
:: بخشنامه فرم ارزشیابی پرسنل قراردادی دانشگاه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ -
:: بخشنامه عدم امکان جذب نیرو - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ -