بایگانی بخش فرآیندهای کاری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۱ -

ماموریت پرسنل دانشگاه ع پ تهران به سایر سازمان ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۱ -

ماموریت از سایر سازمان ها به دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۱ -

انتقال از سایر سازمانها به دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۱ -

انتقال از دانشگاه علوم پزشکی تهران به سایر سازمان های دولتی