بایگانی بخش فرم های اداره استخدام

:: فرم ارزشیابی کارکنان قراردادی - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: فرم خلاصه اطلاعات پرسنلی کارکنان قراردادی(صورتجلسه) - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -
:: فرم گواهی اشتغال بکار - ۱۳۹۴/۲/۱۶ -
:: فرم های اداره استخدام - ۱۳۹۲/۶/۳۱ -