بایگانی بخش انواع قراردادها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ -

قرارداد عبارت است از توافق اداری دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی بوجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد