بایگانی بخش اخبار مدیریت

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

ماژول چهارم از دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی (TOT)

برگزاری ماژول چهارم باعنوان "مدیریت اطلاعات سلامت"با حضور مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تاریخ 16 لغایت 18 بهمن ماه

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه توانمندسازی روسا و کارشناسان امور اداری واحدهای تابعه دانشگاه

به منظورتوانمندسازی روساوکارشناسان امور اداری واحدهای تابعه،کارگاه آموزشی «مدیریت منابع انسانی وشیوه های استاندارد سازی آن»و« آشنایی باقوانین ومقررات اداری وآموزش سامانه ارزیابی عملکرد»برگزار می گردد...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ -

ماژول سوم ازدوردوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی

برگزاری ماژول سوم باعنوان "مدیریت مالی" با حضور مدیران دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی ، علوم بهزیستی ، گیلان ، زنجان و سمنان از 18 لغایت 21 دی ماه 96 

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی وپیمانی(غیرهیات علمی)

باعنایت به استقرار سامانه ارزیابی عملکردکارکنان،به استحضارمی رساند سامانه مذکوردرحال حاضربه صورت مکانیزه وهوشمندمستقروقابل بهره برداری می باشد،لذاباتوجه به اینکه هرواحد....

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

ماژول دوم از دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی (TOT)

آغاز ماژول دوم از دور دوم کارگاه آموزشی توانمند سازی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور با عنوان بهبود کیفیت وایمنی بیمار

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ -

اخبار و رویدادها