بایگانی بخش بیمه درمان تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ -

تعرفه های درمانی وزارت بهداشت و درمان در بخش خصوصی

تعرفه های اعلامی وزارت بهداشت و درمان در بخش خصوصی به تفکیک نوع خدمات .....

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

/ مدارک لازم جهت دریافت خسارت

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

مدارک لازم جهت بازپرداخت هزینه های بیمارستانی و بستری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

خلاصه قرارداد بیمه درمان تکمیلی ۹۷-۱۳۹۶

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

تعهدات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران سال ۹۷-۱۳۹۶

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی سال ۹۷-۱۳۹۶

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

تعهدات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران سال 96-1395

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ -

مواردی که نیاز به تائید پزشک بیمه گر قبل از اقدام درمانی دارد

img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ -

شرایط حذف و اضافه بیمه شدگان درمان تکمیلی

img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ -

تعهدات بیمه درمان تکمیلی سال 96-1395

img_yw_news
شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ -

خلاصه قرارداد بیمه درمان تکمیلی 96-1395

 

img_yw_news
شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ -

خلاصه قرارداد بیمه درمان تکمیلی ایثارگران 96-1395

 

img_yw_news
شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ -

خلاصه قرارداد بیمه درمان تکمیلی 96-1395