بایگانی بخش فرایندها

img_yw_news
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ -

فرآیند نحوه آموزش کارآموزان

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

فرآیند امور ثبتی

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

فرآیند امور تعهدات دانشجویان

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

فرآیند اداره کار

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

فرآیند دیوان عدالت اداری

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

فرآیند امور قضایی