بایگانی بخش فرایندها

:: فرآیند نحوه آموزش کارآموزان - ۱۳۹۵/۱/۲۱ -
:: فرآیند امور ثبتی - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -
:: فرآیند امور تعهدات دانشجویان - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -
:: فرآیند اداره کار - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -
:: فرآیند دیوان عدالت اداری - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -
:: فرآیند امور قضایی - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -