بایگانی بخش دعاوی طاری

img_yw_news
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ -

دادخواست ورود ثالث در مرحله بدوی به خواسته تنفیذ بیع نامه و الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی

img_yw_news
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ -

دادخواست ورود ثالث در مرحله بدوی به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی

img_yw_news
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ -

دادخواست ورود ثالث در مرحله بدوی به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله و بیع نامه