بایگانی بخش حمل و نقل تضامنی ورشکستگی

img_yw_news
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ -

دادخواست قیمت کالای تلف شده از متصدی حمل و نقل و قرار تامین خواسته

img_yw_news
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ -

دادخواست مطالبه قیمت محموله از متصدی حمل و نقل توسط گیرنده کالا

img_yw_news
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ -

دادخواست مطالبه قیمت محموله از متصدی حمل و نقل توسط فروشنده کالا