بایگانی بخش مزارعه،صلح،ودیعه،وصیت،رهن

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست بطلان قرارداد مزارعه به علت تغییر زرع مقصود توسط عامل

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست بطلان قرارداد مزارعه به لحاظ وجود شرط خلاف مقتضای قرارداد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست فسخ قرارداد مزارعه